ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ – Από το αντιεξελικτικό βιβλίο ΒΙΒΛΟΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ του Αρχιμ. Ιωάννου Κωστώφ, Φυσικού & Θεολόγου

ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ

Ἀπό τό αντιεξελικτικό βιβλίο

τοῦ Ἀρχίμ. Ἰωάννου Κωστωφ, Φυσικού & Θεολόγου

ΒΙΒΛΟΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ

Οἱ φιλοεξελικτικοί, ἔχοντας ἀνίατα αἰσθήματα μειονεξίας πρός τίς ἐπιστῆμες, ἀποδέχονται τά ἑκατομμύρια χρόνια τῶν ἐξελικτικῶν. Ἄς δοῦμε τί διδάσκει ἡ Ἐκκλησία:

ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ:
° Καί κάτι ἄλλο πού ἀποδίδεται στή γραφίδα του: «Εἶναι μεγαλύτερο τό αἰώνιο φῶς τῆς βασιλείας Σου, ἀπό τίς ἕξι χιλιάδες ἐτῶν τοῦ παρόντος κόσμου»(ΒΕΠ 34, 196· πρβλ.: ΡG 51, 75).

ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ:
° Ἀκόμα: «Κανείς ἀπό τούς ἀστέρες, οὔτε ἀπό τούς μεγάλους φωστῆρες, δέν φάνηκε ἄλλος πρῶτος καί ἄλλος δεύτερος, ἀλλά σέ μία ἡμέρα καί μέ τό ἴδιο πρόσταγμα κλήθηκαν στήν ὕπαρξι ὅλοι. Ἔτσι δημιουργήθηκαν καί τά τετράποδα καί τά πετεινά καί τά κολυμβητικά καί τά κτήνη καί τά φυτά»(ΒΕΠ 30, 220).

<>

ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΥΣΣΗΣ:
• Ὁ Ἅγ. Γρηγόριος ὁ Νύσσης γράφει: «Διά τῆς λέξεως ἀρχή δηλώνεται τό ἀκαριαῖο καί ἀδιάστατο, διότι ἡ ἀρχή εἶναι διαφορετική πρός κάθε ἔννοια διαστήματος. Ὅπως τό σημεῖο εἶναι ἀρχή τῆς γραμμῆς, καί τό ἄτομο τοῦ ὄγκου, ἔτσι καί τό ἀκαριαῖο εἶναι ἀρχή τοῦ χρονικοῦ διαστήματος»(ΒΕΠ 65, 530).

ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΥΣΣΗΣ:
° Ὁ Ἅγ. Γρηγόριος ὁ Νύσσης μιλάει, ἀκόμα, γιά τή «γῆ μέ τίς διάφορες ποικιλίες τῶν φυτῶν καί τῶν φαγώσιμων χόρτων ζώων, πού ταυτοχρόνως τά ξεπέταξε ὅλα, ἀφοῦ δυναμώθηκε μέ τή θεϊκή θέλησι. Καί γέμισε ἡ γῆ ἀπό τά ὥριμα, βλαστάνοντας μαζί μέ τά ἄνθη καί τούς καρπούς. Γέμισαν καί τά λειβάδια, ἀπό ὅσα φυτρώνουν στά λειβάδια. Ὅλα τά βουνά καί οἱ κορυφές κι ὅλες οἱ πλαγιές καί οἱ κάμποι καί οἱ κοιλάδες καταστολίσθηκαν μέ τήν καταπράσινη χλόη καί μέ τήν ποικίλη ὡριμότητα τῶν δέντρων, πού πρίν ἀπό λίγο μέν ξεφύτρωναν ἀπό τή γῆ, ἀμέσως, ὅμως, ἔφθασαν στήν τελειότητα τοῦ κάλλους»(ΒΕΠ 65Α, 17).

<>

ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ:
° «“Ἐγένετο ἑσπέρα” λοιπόν καί “ἐγένετο πρωί”· τό ἡμερονύκτιο ἐννοεῖ»(ΒΕΠ 51, 203). Ὑπάρχει τίποτε σαφέστερο;

ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ:
° «Ἤ ἴσως τό “ἐν ἀρχῇ ἐποίησε” λέχθηκε, ἐπειδή ἡ δημιουργία ἔγινε ἀκαριαίως καί χωρίς Continue reading “ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ – Από το αντιεξελικτικό βιβλίο ΒΙΒΛΟΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ του Αρχιμ. Ιωάννου Κωστώφ, Φυσικού & Θεολόγου”

ΕΚ ΧΟΟΣ – Από το αντιεξελικτικό βιβλίο ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΕΤΩ ΤΗ ΒΙΒΛΟ του Αρχιμ. Ιωάννου Κωστώφ, Φυσικού & Θεολόγου

http://agiosioannisdamaskinos.blogspot.com

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ

ΕΚ ΧΟΟΣ

* * *

Από το αντιεξελικτικό βιβλίο ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΕΤΩ ΤΗ ΒΙΒΛΟ

του

Αρχιμ. Ιωάννου Κωστώφ, Φυσικού & Θεολόγου

 

ΕΚ ΧΟΟΣ

Πρό τῶν πηλῶν.

Power and powder (Δύναμι καί σκόνη).

 

Οἱ ἐξ ἡμῶν φιλοεξελικτικοί, κάνοντας lastex τή Βίβλο, ἰσχυρίζονται ὅτι τό «ἐκ χοός» τοῦ ἀνθρώπου σημαίνει: «ἐκ προϋπάρχοντος ζώου». Ἄς δοῦμε, ὅμως, τί λέει στήν πραγματικότητα ἡ Βίβλος. Μήπως δέν κυριολεκτεῖ; Κάθε ἄλλο! Αὐτό θά φανῆ  ξεκάθαρα ἀπό τά παρακάτω χωρία καί ἀπό τήν ἁπλῆ λογική.

«Καί ἄνθρωποι πάντες ἀπό ἐδάφους, καί ἐκ γῆς ἐκτίσθη Ἀδάμ»(ΣΣειρ 33, 10). Ὑπάρχει τίποτε πιό ξεκάθαρο;

«Τά πάντα ἐγένετο ἀπό τοῦ χοός, καί τά πάντα ἐπιστρέψει εἰς τόν χοῦν»(Ἐκκλ 3, 20). Δέν λέει ἐπιστρέφει σέ ζῶο, ἄν τό «ἀπό τοῦ χοός» σημαίνει ἀπό προγενέστερο ζῶο. Τό ἴδιο ἰσχύει καί γιά τό: «… ἀποστρέψαι σε εἰς τήν γῆν, ἐξ ἧς ἐλήφθης, ὅτι γῆ εἶ καί εἰς γῆν ἀπελεύσῃ»(Γεν 3, 19) τοῦ Κυρίου· καί γιά τό: Γεν 3, 23: «ἐργάζεσθαι τήν γῆν ἐξ ἧς ἐλήφθη»: ὄχι ἀπό ζῶα· δέν θά καλλιεργοῦσε τά ζῶα· καί γιά τό: «Κύριος ἔκτισεν ἐκ γῆς ἄνθρωπον καί πάλιν ἀπέστρεψεν αὐτόν εἰς αὐτήν»(ΣΣειρ 17, 1· βλ. καί: 32).

«Εἰμί μέν κἀγώ θνητός ἄνθρωπος ἴσος ἅπασι καί γηγενοῦς ἀπόγονος πρωτοπλάστου»(ΣΣολ 7, 1).

«Καί κακόμοχθος θεόν μάταιον ἐκ τοῦ αὐτοῦ πλάσσει πηλοῦ, ὅς πρό μικροῦ γῆς γεννηθείς μετ᾿ ὀλίγον πορεύεται ἐξ ἧς ἐλήφθη, τό τῆς ψυχῆς ἀπαιτηθείς χρέος»(ΣΣολ 15, 8).

  • Γῆ =χῶμα: «Καί διέρρηξεν Ἰωνάθαν τά ἱμάτια αὐτοῦ καί ἐπέθετο γῆν ἐπί τήν κεφαλήν αὐτοῦ καί προσηύξατο»(Α´ Μακ 11, 71).

«Ἐπίταξον ἀναλαβεῖν τό πνεῦμά μου, ὅπως ἀπολυθῶ καί γένωμαι γῆ»(Τωβ 3, 6).

«Κύριος ἔκτισεν ἐκ γῆς ἄνθρωπον καί πάλιν ἀπέστρεψεν αὐτόν εἰς αὐτήν»(ΣΣειρ 17, 1).

Ἐλιφάζ: Ἀπό πηλό (δέν τόν διορθώνει ὁ Θεός): «Τούς δέ κατοικοῦντας οἰκίας πηλίνας, ἐξ ὧν καί αὐτοί ἐκ τοῦ αὐτοῦ πηλοῦ ἐσμεν…»(Ἰώβ 4, 19).

Ὁ Ἐλιούς ἰσχυρίζεται στόν Ἰώβ, χωρίς ὁ Θεός νά τόν διορθώνη γι᾽ αὐτό: «Ἐκ πηλοῦ διήρτισαι (: εἶσαι πλασμένος) σύ ὡς καί ἐγώ»(Ἰώβ 33, 6).

«Ποῖον βέλτιον κατεσκεύασα ὡς πηλόν κεραμέως;… μή ἐρεῖ ὁ πηλός τῷ κεραμεῖ· τί ποιεῖς, ὅτι οὐκ ἐργάζῃ οὐδέ ἔχεις χεῖρας;»(Ἡσ 45, 9).

Διαβάζουμε στόν Ἡσαΐα: «Καί νῦν, Κύριε, πατήρ ἡμῶν σύ, ἡμεῖς δέ πηλός, ἔργα τῶν χειρῶν σου πάντες»(Ἡσ 64, 8).

Ἐξάλλου ὁ ἴδιος ὁ Κύριος διδάσκει: «Ἦ σύ λαβών γῆν πηλόν ἔπλασας ζῷον καί λαλητόν αὐτόν [Προσοχή! Δέν λέει: αὐτό δηλ. ζῶο] ἔθου ἐπί γῆς;»(Ἰώβ 38, 14· βλ. καί: ΝΚ, 274).

Μέ τό ἴδιο πνεῦμα συνεχίζει ὁ Ἐλιούς: «Τελευτήσει πᾶσα σάρξ ὁμοθυμαδόν, πᾶς δέ βροτός εἰς γῆν ἀπελεύσεται, ὅθεν καί ἐπλάσθη»(Ἰώβ 34, 15).

Ἀναφέρει καί ὁ Ἰώβ: «Μνήσθητι ὅτι πηλόν με ἔπλασας, εἰς δέ γῆν με πάλιν ἀποστρέφεις»(Ἰώβ 10, 9).

Ἀκόμα: «Ἀποβήσεται δέ ὑμῶν τό γαυρίαμα ἴσα σποδῷ (: ἡ καύχησι ἰσοδύναμη μέ τή στάκτη), τό δέ σῶμα πήλινον»(Ἰώβ 13, 12).

Καί ἡ «ἐξελιγμένη» (σέ σχέσι μέ τήν Παλαιά) Καινή Διαθήκη λέει ἀπό χοός, ὅπου χοῦς=χῶμα: «Καί ἄλλο ἔπεσεν ἐπί τό πετρῶδες, ὅπου οὐκ εἶχε γῆν πολλήν, καί εὐθέως ἐξανέτειλε διά τό μή ἔχειν βάθος γῆς… καί ἄλλο ἔπεσεν εἰς τήν γῆν τήν καλήν καί ἐδίδου καρπόν ἀναβαίνοντα καί αὐξάνοντα, καί ἔφερεν ἐν τριάκοντα καί ἐν ἑξήκοντα καί ἐν ἑκατόν… καί οὗτοί εἰσιν οἱ ἐπί τήν γῆν τήν καλήν σπαρέντες, οἵτινες ἀκούουσι τόν λόγον καί Continue reading “ΕΚ ΧΟΟΣ – Από το αντιεξελικτικό βιβλίο ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΕΤΩ ΤΗ ΒΙΒΛΟ του Αρχιμ. Ιωάννου Κωστώφ, Φυσικού & Θεολόγου”

Ερώτηση: Γίνεται κάποιος να μην δέχεται την Θεωρία της Εξέλιξης αλλά να δέχεται τις διδασκαλίες περί των μεγάλων χρονικών διαστήματων, των εκατομμυρίων ετών ηλίκιας της γής και ότι οι δεινοσαυροι προϋπήρχαν των ανθρώπων;

Ερώτηση: Γίνεται κάποιος να μην δέχεται την Θεωρία της Εξέλιξης αλλά να δέχεται τις διδασκαλίες περί των μεγάλων χρονικών διαστήματων, των εκατομμυρίων ετών ηλίκιας της γής και ότι οι δεινοσαυροι προϋπήρχαν των ανθρώπων;

Απάντηση:

Αφού δεν ισχύει η θεωρία της εξέλιξης δεν ισχύουν ούτε οι διδασκαλίες της περί των μεγάλων χρονικών διαστήματων, των εκατομμυρίων ετών ηλίκιας της γής και ότι οι δεινοσαυροι προϋπήρχαν των ανθρώπων.

Γιατί αυτές οι διδασκαλίες είναι διδασκαλίες της θεωρίας της εξέλιξης. Από την θεωρία της εξέλιξης προήλθαν αυτές οι διδασκαλίες. Αφού δεν ισχύει η θεωρία της εξέλιξης δεν ισχύουν ούτε αυτά.

Οσοι Χριστιανοί πιστεύουν σε αυτές τις λανθασμένες διδασκαλίες πιστεύουν και στην θεωρία της εξέλιξης και επίσης πιστεύουν ότι ο Αδάμ και η Εύα είναι συμβολικοί και δεν υπήρχαν. Και τους απαντάμε ότι αυτό είναι πλάνη. Αν δεν υπήρχε ο Αδάμ και η Εύα όπως λένε τότε δεν υπάρχει και προπατορικό αμάρτημα. Κι αν δεν υπάρχει προπατορικό αμάρτητα τότε δεν είχε λόγο ο Χριστός να έρθει στη Γη. Εκεί οδηγούν αυτές οι πλανεμένες διδασκαλίες.

Επίσης αν δεν υπήρξε ο Αδαμ τότε δεν υπάρχει και ο νέος Αδάμ δηλ. ο Χριστός. Τότε το Α´ Κορινθίους 15, 45 που λέει τα εξής: “ούτω και γέγραπται· εγένετο ο πρώτος άνθρωπος Αδάμ εις ψυχήν ζώσαν· ο έσχατος Αδάμ εις πνεύμα ζωοποιούν” λέει ψέμματα. Γινεται να λέει η Καινή Διαθήκη ψέμματα; Φυσικά όχι.

Όποιος δέχεται την θεωρία της εξέλιξης και τις διδασκαλίες της περί μεγάλων χρονικών διαστημάτων είναι σαν να πετάει την Βίβλο στα σκουπίδια. Γι᾽ αυτό και το ένα από τα αντιεξελικτικά βιβλία του π. Ιωάννη Κωστώφ έχει τίτλο, ΓΙΑΤΙ ΕΓΩ ΔΕΝ ΠΕΤΩ ΤΗ ΒΙΒΛΟ:

Αρχιμ. Ιωάννου Κωστώφ
ΓΙΑΤΙ ΕΓΩ ΔΕΝ ΠΕΤΩ ΤΗ ΒΙΒΛΟ
Μωσής ή μωσαϊκό (Bruce Bickel & Stan Jantz).
Περί Εξελίξεως 1
ΕΚΔ. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ
Σταμάτα 2014

τηλ. επικοινωνίας: 6978461846

http://gkiouzelis.blogspot.com

Άβελ-Τάσος Γκιουζέλης

Email: gkiouz.abel@gmail.com

Ρωτήστε οτιδήποτε επιθυμείτε στο email μου ή στην παρακάτω φόρμα επικοινωνίας:

 

ΕΚ ΤΟΥ ΜΗΔΕΝΟΣ – Από το αντιεξελικτικό βιβλίο ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΕΤΩ ΤΗ ΒΙΒΛΟ του Αρχιμ. Ιωάννου Κωστώφ, Φυσικού

http://agiosioannisdamaskinos.blogspot.com

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ

ΕΚ ΤΟΥ ΜΗΔΕΝΟΣ

* * *

Από το αντιεξελικτικό βιβλίο ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΕΤΩ ΤΗ ΒΙΒΛΟ

του

Αρχιμ. Ιωάννου Κωστώφ, Φυσικού

ΕΚ ΤΟΥ ΜΗΔΕΝΟΣ

Τό βασικό χωρίο πάνω στό ὁποῖο στηριζόμασθε γιά τήν πίστι ὅτι τά πάντα ἔγιναν ἐκ τοῦ μηδενός εἶναι ἡ φράσι τῆς Σολομονῆς, μητέρας τῶν ἑπτά Μακκαβαίων παίδων: «ἀξιῶ σε, τέκνον, ἀναβλέψαντα εἰς τόν οὐρανόν καί τήν γῆν καί τά ἐν αὐτοῖς πάντα ἰδόντα, γνῶναι ὅτι ἐξ οὐκ ὄντων ἐποίησεν αὐτά ὁ Θεός καί τό τῶν ἀνθρώπων γένος οὕτως γεγένηται»(Β´ Μακ 7, 28). Καί, βέβαια, ἡ πίστι αὐτή στηρίζεται στό 1ο Κεφάλαιο τῆς Γενέσεως (στίχ. 1), ὅπου ἐκεῖ δέν ἀναφέρεται προϋπάρχουσα ὕλη γιά τήν ἔναρξι τῆς δημιουργίας.

Γιά τήν ἐκ τοῦ μηδενός δημιουργία γράφει ὁ ἀείμνηστος Ν. Σωτηρόπουλος:

«Ἡ πρώτη ἔνστασι εἶναι αὐτή: πῶς δημιουργήθηκε ὁ κόσμος ἐκ τοῦ μηδενός; Ἐκ τοῦ μηδενός μηδέν παράγεται. De nihilo nihil est. Τοῦτο ἀποτελεῖ λογικό ἀξίωμα.

Ἀπαντοῦμε στήν ἔνστασι. Ἐμεῖς δέν λέμε ἁπλῶς ὅτι ὁ κόσμος δημιουργήθηκε ἐκ τοῦ μηδενός ἀλλά λέμε· ὁ κόσμος δημιουργήθηκε ἐκ τοῦ μηδενός ἀπό τό Θεό. Μέ τήν τελευταία φράσι, στήν ὁποία κεῖται ἡ ἔμφασι, τίθεται ἡ δημιουργική αἰτία τοῦ κόσμου. Ὁ κόσμος δηλαδή δέν ἔγινε ἐκ τοῦ μηδενός ἀφ᾽ ἑαυτοῦ, πρᾶγμα ὄντως ἀκατανόητο καί ἀπαράδεκτο, ἀλλά ἔχει τήν αἰτία του. Αἰτία δέ εἶναι ἡ δύναμι τοῦ παντοδύναμου Θεοῦ, “τοῦ καλοῦντος τά μή ὄντα ὡς ὄντα” κατά τήν ἔκφρασι τοῦ ἀποστόλου Παύλου (Ρμ 4, 17). Ὁ ἄνθρωπος, βεβαίως, ὁ ὁποῖος τά δικά του ἔργα τά κατασκευάζει ἀπό τήν ὑπάρχουσα ὕλη, δέν μπορεῖ νά καταλάβη πῶς ὁ Θεός δημιούργησε τόν κόσμο ἀπό μή προϋπάρχουσα ὕλη. Ἀλλά τό ἀκατάληπτο δέν ταυτίζεται μέ τό ἀκατανόητο, δηλαδή τό παράλογο. Ἀγνοοῦμε τόν τρόπο τῆς δημιουργίας. Ναί! Δέν ἀγνοοῦμε ὅμως τό γεγονός τῆς δημιουργίας. Ἀγνοοῦμε το πῶς ἔγινε ὁ κόσμος. Δέν ἀγνοοῦμε ὅμως τό ὅτι ἔγινε… Ὁ κόσμος δέν ὑπῆρχε αἰωνίως, καί ἄρα ἔγινε, δημιουργήθηκε. Ὁ πιστός ἄνθρωπος, τύπου Ἀβραάμ καί Παύλου ἐν προκειμένῳ, ἐπαναπαύεται στό γεγονός καί δέν πολυπραγμονεῖ τόν τρόπο. Εἶναι δέ αὐτό τελειότητα πνεύματος. Ἀλλά οἱ πολλοί, ἐνῶ ἔχουν τό γεγονός καί μποροῦν νά ἐπαναπαυθοῦν σ᾽ αὐτό, λόγῳ ἀτελείας τοῦ πνεύματός τους νικῶνται ἀπό τόν πειρασμό τῆς Continue reading “ΕΚ ΤΟΥ ΜΗΔΕΝΟΣ – Από το αντιεξελικτικό βιβλίο ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΕΤΩ ΤΗ ΒΙΒΛΟ του Αρχιμ. Ιωάννου Κωστώφ, Φυσικού”

Ερώτηση: Που θα βρώ επιστημονικές και θεολογικές αποδείξεις ότι δεν ισχύει η Θεωρία της Εξέλιξης; Υπάρχουν Ορθόδοξα βιβλία κατά της Θεωρίας της Εξέλιξης;

http://xristosorthodoxia.blogspot.com

ΧΡΙΣΤΟΣ – ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

Ερώτηση: Που θα βρώ επιστημονικές και θεολογικές αποδείξεις ότι δεν ισχύει η Θεωρία της Εξέλιξης; Υπάρχουν Ορθόδοξα βιβλία κατά της Θεωρίας της Εξέλιξης;

Απάντηση:

Ο Αρχιμ. Ιωάννης Κωστώφ στα 3 βιβλία που έχει γράψει κατά της Θεωρίας της Εξελίξεως μας δίνει πολλές επιστημονικές και θεολογικές αποδείξεις ότι δεν ισχύει η Θεωρία της Εξέλιξης, ότι η Δημιουργία έγινε σε έξι 24ωρα και όχι σε εκατομμύρια και δισεκατομμύρια που λένε οι εξελικτικοί και ότι η ηλικία του σύμπαντος είναι το πολύ 10.000 έτη.

Τα 3 βιβλία του Αρχιμ. Ιωάννη Κωστώφ τα οποία έχουν επιστημονικές και θεολογικές αποδείξεις κατά της Θεωρίας της Εξέλιξης είναι:

Ιωάννης Κωστώφ, Φυσικός, ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΕΩΣ, εκδ. Αγ. Ιωάννης Δαμασκηνός, Σταμάτα 2015

Αρχιμ. Ιωάννης Κωστώφ, ΓΙΑΤΙ ΕΓΩ ΔΕΝ ΠΕΤΩ ΤΗ ΒΙΒΛΟ (ΑΝΤΙΕΞΕΛΙΚΤΙΚΟ), εκδ. Αγ. Ιωάννης Δαμασκηνός, Σταμάτα 2014

Αρχιμ. Ιωάννης Κωστώφ, ΒΙΒΛΟΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΙ, εκδ. Αγ. Ιωάννης Δαμασκηνός, Σταμάτα 2014

Τα βιβλία θα τα βρείτε στα Ορθόδοξα βιβλιοπωλεία ή τηλεφωνήστε στο τηλέφωνο των εκδόσεων και της Μονής του Αγίου Ιωάννου Δαμασκηνού, 6978461846.

http://agiosioannisdamaskinos.blogspot.com

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ

Το πρώτο βιβλίο είναι καθαρά επιστημονικό, μόνο με επιστημονικές αποδείξεις. Τα άλλα δύο  βιβλία έχουν θεολογικές και επιστημονικές αποδείξεις.

http://gkiouzelis.blogspot.com

Άβελ-Τάσος Γκιουζέλης

Email: gkiouz.abel@gmail.com

Ρωτήστε οτιδήποτε επιθυμείτε στο email μου ή στην παρακάτω φόρμα επικοινωνίας:

Ερώτηση: Πότε δημιουργήθηκε ο πρώτος άνθρωπος και ποια είναι η ηλικία του σύμπαντος;

http://orthodoxweb.blogspot.com

ORTHODOX WEB

Ερώτηση: Πότε δημιουργήθηκε ο πρώτος άνθρωπος

και ποια είναι η ηλικία του σύμπαντος;

Απάντηση:

Ο άνθρωπος και το σύμπαν δημιουργήθηκαν από το Θεό μέσα σε έξι 24ωρα και η ηλικία του σύμπαντος είναι το πολύ 10.000 έτη με βάση την Αγία Γραφή.

Μια απόδειξη γι᾽ αυτό μέσα από την Αγία Γραφή είναι η εξής:

Ο Θεός είπε ότι την έβδομη ημέρα αναπαύθηκε. Και στις 10 εντολές λέει ο Θεός “Όπως εγώ εργάστηκα 6 ημέρες και την 7η αναπαύτηκα έτσι να κάνετε και εσείς. Έξι ημέρες να εργάζεστε και την έβδομη να αναπαύεστε”.

Αν οι έξι ημέρες της δημιουργίας είναι μεγάλα χρονικά διαστήματα εκατομμυριών ετών όπως λένε οι εξελικτικοί τότε ο Θεός θα έλεγε ανοησίες στις 10 εντολές.

Θα ήταν σαν να έλεγε: “Να εργάζεστε 6 μεγάλα χρονικά διαστήματα εκατομμυρίων ετών όπως εγώ και να αναπαύεστε το έβδομο μεγάλο χρονικό διάστημα εκατομμυρίων ετών”. Ο Θεός και η Αγία Γραφή δεν λένε τέτοιες ανοησίες.

http://gkiouzelis.blogspot.com

Άβελ-Τάσος Γκιουζέλης

Email: gkiouz.abel@gmail.com

Ρωτήστε οτιδήποτε επιθυμείτε στο email μου ή στην παρακάτω φόρμα επικοινωνίας:

Γιατί Εγώ Δέν Πετώ τή Βίβλο – Αποσπάσματα από το αντιεξελικτικό βιβλίο του Αρχιμ. Ιωάννου Κωστώφ, Φυσικού

Ἀποσπάσματα ἀπό τό ἀντιεξελικτικό βιβλίο

τοῦ

Ἀρχιμ. Ἰωάννου Κωστώφ

ΓΙΑΤΙ ΕΓΩ ΔΕΝ ΠΕΤΩ ΤΗ ΒΙΒΛΟ

Μωσῆς ἤ μωσαϊκό (Bruce Bickel & Stan Jantz).

Περί Ἐξελίξεως 1

ΕΚΔ. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ

(τηλ. 6978461846)

Σταμάτα 2014

Πηγή:

https://www.truthtarget.gr

https://www.truthtarget.gr/books/66-do-not-throw.html

TRUTH TARGET – ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΗ

Πρόλογος

Ἡ σειρά πού ἐγκαινιάζεται μέ τό βιβλίο αὐτό εἶναι μιά καυτή πατάτα. Γιά νά μήν κάψουν, λοιπόν, τά χέρια τους οἱ ἀναγνῶστες πρέπει, προτοῦ νά συνεχίσουν στίς ἑπόμενες ἀράδες, νά σκεφθοῦν ἕνα οὐσιῶδες πρᾶγμα: Διακινδυνεύουν τή Βίβλο τους! Ἄν εἶναι φιλοεξελικτικοί καί καλοπροαίρετοι τοιοῦτοι ὑπάρχει περίπτωσι νά ἀνανήψουν πρός τήν ἀλήθεια τῆς Γραφῆς. Ἄν εἶναι κακοπροαίρετοι, θά πετάξουν τή Βίβλο τους καί θά κρατήσουν τήν «ἐπιστήμη». Μέ γειά τους μέ χαρά τους. Τελειώνοντας τή σειρά μας δέν θά μποροῦν νά τά κρατήσουν καί τά δύο. Ὅσοι, λοιπόν, εἶναι φιλοεξελικτικοί καί μέ χαλαρότατη ἀγάπη πρός τή Γραφή, ἄς μήν προχωρήσουν στήν ἀνάγνωσι. Περιττός κόπος καί δαπάνη. «Οὐ γάρ εἰσί ἐκ τῶν προβάτων» τοῦ Κυρίου (Ἰω 10, 26). «Οὔ με πείσῃς κἄν μέ πείσῃς»!

Πηγή γνώσεως ὁ Χριστός: «Ἐν ᾧ εἰσι πάντες οἱ θησαυροί τῆς σοφίας καί τῆς γνώσεως ἀπόκρυφοι»(Κολ 2, 3).
Ὁ Ρ. J. Ε. Ρeebles τοῦ Παν/μίου Ρrinceton ἀναφέρει: «“Ἡ ἔρευνα εἶναι μία σύνθετη καί μπερδεμένη ὑπόθεσι. Πάντα αἰσθάνομαι μία ἐπιφύλαξι, ὅταν βλέπω ἄρθρα σέ ἐφημερίδες ἤ περιοδικά βασισμένα σέ συνεντεύξεις ἀπό ἕνα μόνο ἐπιστήμονα. Ἀκόμα καί γιά τόν πιό ἔμπειρο ἐρευνητή εἶναι δύσκολο νά ἔχη ἀντίληψι τῶν πάντων. Πῶς μπορῶ νά ξέρω σέ ποιό βαθμό τό καταφέρνει τό συγκρεκριμένο πρόσωπο; Αἰσθάνομαι καλύτερα, ὅταν βλέπω ὅτι ὁ δημοσιογράφος ἔχει συμβουλευθῆ ἐπιστήμονες ἀπό διάφορα πεδία καί εἰδικότητες”.
Ὁ Ρeebles λέει ὅτι εἶναι χρήσιμο νά φανταζώμασθε τίς τρέχουσες ἰδέες μας στήν κοσμολογία σάν ἕνα ἐργοτάξιο. Μερικά τμήματα τοῦ οἰκοδομήματος εἶναι πολύ στέρεα, κάποια ἄλλα ὄχι τόσο πολύ. Κανένας ἀπ᾽ τούς ἐργάτες δέν ἔχει τά τελικά σχέδια, ὅμως ὅλοι νοιώθουν μία ἰδιαίτερη ἱκανοποίησι, ὅταν συνεισφέρουν ἕνα δωμάτιο ἤ ἕνα διάδρομο πού ἀντέχει τή Continue reading “Γιατί Εγώ Δέν Πετώ τή Βίβλο – Αποσπάσματα από το αντιεξελικτικό βιβλίο του Αρχιμ. Ιωάννου Κωστώφ, Φυσικού”