ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ – Από το αντιεξελικτικό βιβλίο ΒΙΒΛΟΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ του Αρχιμ. Ιωάννου Κωστώφ, Φυσικού & Θεολόγου

ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ

Ἀπό τό αντιεξελικτικό βιβλίο

τοῦ Ἀρχίμ. Ἰωάννου Κωστωφ, Φυσικού & Θεολόγου

ΒΙΒΛΟΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ

Οἱ φιλοεξελικτικοί, ἔχοντας ἀνίατα αἰσθήματα μειονεξίας πρός τίς ἐπιστῆμες, ἀποδέχονται τά ἑκατομμύρια χρόνια τῶν ἐξελικτικῶν. Ἄς δοῦμε τί διδάσκει ἡ Ἐκκλησία:

ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ:
° Καί κάτι ἄλλο πού ἀποδίδεται στή γραφίδα του: «Εἶναι μεγαλύτερο τό αἰώνιο φῶς τῆς βασιλείας Σου, ἀπό τίς ἕξι χιλιάδες ἐτῶν τοῦ παρόντος κόσμου»(ΒΕΠ 34, 196· πρβλ.: ΡG 51, 75).

ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ:
° Ἀκόμα: «Κανείς ἀπό τούς ἀστέρες, οὔτε ἀπό τούς μεγάλους φωστῆρες, δέν φάνηκε ἄλλος πρῶτος καί ἄλλος δεύτερος, ἀλλά σέ μία ἡμέρα καί μέ τό ἴδιο πρόσταγμα κλήθηκαν στήν ὕπαρξι ὅλοι. Ἔτσι δημιουργήθηκαν καί τά τετράποδα καί τά πετεινά καί τά κολυμβητικά καί τά κτήνη καί τά φυτά»(ΒΕΠ 30, 220).

<>

ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΥΣΣΗΣ:
• Ὁ Ἅγ. Γρηγόριος ὁ Νύσσης γράφει: «Διά τῆς λέξεως ἀρχή δηλώνεται τό ἀκαριαῖο καί ἀδιάστατο, διότι ἡ ἀρχή εἶναι διαφορετική πρός κάθε ἔννοια διαστήματος. Ὅπως τό σημεῖο εἶναι ἀρχή τῆς γραμμῆς, καί τό ἄτομο τοῦ ὄγκου, ἔτσι καί τό ἀκαριαῖο εἶναι ἀρχή τοῦ χρονικοῦ διαστήματος»(ΒΕΠ 65, 530).

ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΥΣΣΗΣ:
° Ὁ Ἅγ. Γρηγόριος ὁ Νύσσης μιλάει, ἀκόμα, γιά τή «γῆ μέ τίς διάφορες ποικιλίες τῶν φυτῶν καί τῶν φαγώσιμων χόρτων ζώων, πού ταυτοχρόνως τά ξεπέταξε ὅλα, ἀφοῦ δυναμώθηκε μέ τή θεϊκή θέλησι. Καί γέμισε ἡ γῆ ἀπό τά ὥριμα, βλαστάνοντας μαζί μέ τά ἄνθη καί τούς καρπούς. Γέμισαν καί τά λειβάδια, ἀπό ὅσα φυτρώνουν στά λειβάδια. Ὅλα τά βουνά καί οἱ κορυφές κι ὅλες οἱ πλαγιές καί οἱ κάμποι καί οἱ κοιλάδες καταστολίσθηκαν μέ τήν καταπράσινη χλόη καί μέ τήν ποικίλη ὡριμότητα τῶν δέντρων, πού πρίν ἀπό λίγο μέν ξεφύτρωναν ἀπό τή γῆ, ἀμέσως, ὅμως, ἔφθασαν στήν τελειότητα τοῦ κάλλους»(ΒΕΠ 65Α, 17).

<>

ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ:
° «“Ἐγένετο ἑσπέρα” λοιπόν καί “ἐγένετο πρωί”· τό ἡμερονύκτιο ἐννοεῖ»(ΒΕΠ 51, 203). Ὑπάρχει τίποτε σαφέστερο;

ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ:
° «Ἤ ἴσως τό “ἐν ἀρχῇ ἐποίησε” λέχθηκε, ἐπειδή ἡ δημιουργία ἔγινε ἀκαριαίως καί χωρίς Continue reading “ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ – Από το αντιεξελικτικό βιβλίο ΒΙΒΛΟΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ του Αρχιμ. Ιωάννου Κωστώφ, Φυσικού & Θεολόγου”

A CRIAÇÃO E A QUEDA – Por Santo Atanásio ╰⊰¸¸.•¨* Portuguese

http://portugalofmyheart.wordpress.com

PORTUGAL OF MY HEART

A CRIAÇÃO E A QUEDA
(por santo Atanásio)

Fonte:

http://www.padresdodeserto.net

http://www.padresdodeserto.net/criacao.htm

PADRES DO DESERTO

Em nosso Livro anterior tratamos suficientemente sobre alguns dos principais pontos do culto pagão dos ídolos, e como estes falsos deuses surgiram originalmente. Nós também, pela graça de Deus, indicamos brevemente que o Verbo do Pai é Ele mesmo divino, que todas as coisas que existem devem seu próprio ser à sua vontade e poder e que é através dEle que o Pai dá ordem à criação, por Ele que todas as coisas são movidas e através dEle que recebem o seu ser.

Agora, Macário, verdadeiro amante de Cristo, devemos dar um passo a mais na fé de nossa sagrada religião e considerar também como o Verbo se fêz homem e surgiu entre nós. Para tratar destes assuntos é necessário primeiro que nos lembremos do que já foi dito. Deves entender por que o Verbo do Pai, tão grande e tão elevado, se manifestou em forma corporal. Ele não assumiu um corpo como algo condizente com a sua própria natureza, mas, muito ao contrário, na medida em que Ele é Verbo, Ele é sem corpo. Manifestou-se em um corpo humano por esta única razão, por causa do amor e da bondade de seu Pai, pela salvação de nós homens.

Começaremos, portanto, com a criação do mundo e com Deus seu Criador, pois o primeiro fato que deves entender é este: a renovação da Criação foi levada a efeito pelo mesmo Verbo que a criou em seu início. Em relação à criação do Universo e à criação de todas as coisas têm havido uma diversidade de opiniões, e cada pessoa tem proposto a teoria que bem lhe apraz. Por exemplo, alguns dizem que todas as coisas são auto originadas e, por assim dizer, totalmente ao acaso. Entre estes estão os Epicúreos, os quais negam terminantemente que haja alguma Inteligência anterior ao Universo. Outros fazem seu o ponto de vista expressado por Platão, aquele gigante Continue reading “A CRIAÇÃO E A QUEDA – Por Santo Atanásio ╰⊰¸¸.•¨* Portuguese”

ΕΚ ΧΟΟΣ – Από το αντιεξελικτικό βιβλίο ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΕΤΩ ΤΗ ΒΙΒΛΟ του Αρχιμ. Ιωάννου Κωστώφ, Φυσικού & Θεολόγου

http://agiosioannisdamaskinos.blogspot.com

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ

ΕΚ ΧΟΟΣ

* * *

Από το αντιεξελικτικό βιβλίο ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΕΤΩ ΤΗ ΒΙΒΛΟ

του

Αρχιμ. Ιωάννου Κωστώφ, Φυσικού & Θεολόγου

 

ΕΚ ΧΟΟΣ

Πρό τῶν πηλῶν.

Power and powder (Δύναμι καί σκόνη).

 

Οἱ ἐξ ἡμῶν φιλοεξελικτικοί, κάνοντας lastex τή Βίβλο, ἰσχυρίζονται ὅτι τό «ἐκ χοός» τοῦ ἀνθρώπου σημαίνει: «ἐκ προϋπάρχοντος ζώου». Ἄς δοῦμε, ὅμως, τί λέει στήν πραγματικότητα ἡ Βίβλος. Μήπως δέν κυριολεκτεῖ; Κάθε ἄλλο! Αὐτό θά φανῆ  ξεκάθαρα ἀπό τά παρακάτω χωρία καί ἀπό τήν ἁπλῆ λογική.

«Καί ἄνθρωποι πάντες ἀπό ἐδάφους, καί ἐκ γῆς ἐκτίσθη Ἀδάμ»(ΣΣειρ 33, 10). Ὑπάρχει τίποτε πιό ξεκάθαρο;

«Τά πάντα ἐγένετο ἀπό τοῦ χοός, καί τά πάντα ἐπιστρέψει εἰς τόν χοῦν»(Ἐκκλ 3, 20). Δέν λέει ἐπιστρέφει σέ ζῶο, ἄν τό «ἀπό τοῦ χοός» σημαίνει ἀπό προγενέστερο ζῶο. Τό ἴδιο ἰσχύει καί γιά τό: «… ἀποστρέψαι σε εἰς τήν γῆν, ἐξ ἧς ἐλήφθης, ὅτι γῆ εἶ καί εἰς γῆν ἀπελεύσῃ»(Γεν 3, 19) τοῦ Κυρίου· καί γιά τό: Γεν 3, 23: «ἐργάζεσθαι τήν γῆν ἐξ ἧς ἐλήφθη»: ὄχι ἀπό ζῶα· δέν θά καλλιεργοῦσε τά ζῶα· καί γιά τό: «Κύριος ἔκτισεν ἐκ γῆς ἄνθρωπον καί πάλιν ἀπέστρεψεν αὐτόν εἰς αὐτήν»(ΣΣειρ 17, 1· βλ. καί: 32).

«Εἰμί μέν κἀγώ θνητός ἄνθρωπος ἴσος ἅπασι καί γηγενοῦς ἀπόγονος πρωτοπλάστου»(ΣΣολ 7, 1).

«Καί κακόμοχθος θεόν μάταιον ἐκ τοῦ αὐτοῦ πλάσσει πηλοῦ, ὅς πρό μικροῦ γῆς γεννηθείς μετ᾿ ὀλίγον πορεύεται ἐξ ἧς ἐλήφθη, τό τῆς ψυχῆς ἀπαιτηθείς χρέος»(ΣΣολ 15, 8).

  • Γῆ =χῶμα: «Καί διέρρηξεν Ἰωνάθαν τά ἱμάτια αὐτοῦ καί ἐπέθετο γῆν ἐπί τήν κεφαλήν αὐτοῦ καί προσηύξατο»(Α´ Μακ 11, 71).

«Ἐπίταξον ἀναλαβεῖν τό πνεῦμά μου, ὅπως ἀπολυθῶ καί γένωμαι γῆ»(Τωβ 3, 6).

«Κύριος ἔκτισεν ἐκ γῆς ἄνθρωπον καί πάλιν ἀπέστρεψεν αὐτόν εἰς αὐτήν»(ΣΣειρ 17, 1).

Ἐλιφάζ: Ἀπό πηλό (δέν τόν διορθώνει ὁ Θεός): «Τούς δέ κατοικοῦντας οἰκίας πηλίνας, ἐξ ὧν καί αὐτοί ἐκ τοῦ αὐτοῦ πηλοῦ ἐσμεν…»(Ἰώβ 4, 19).

Ὁ Ἐλιούς ἰσχυρίζεται στόν Ἰώβ, χωρίς ὁ Θεός νά τόν διορθώνη γι᾽ αὐτό: «Ἐκ πηλοῦ διήρτισαι (: εἶσαι πλασμένος) σύ ὡς καί ἐγώ»(Ἰώβ 33, 6).

«Ποῖον βέλτιον κατεσκεύασα ὡς πηλόν κεραμέως;… μή ἐρεῖ ὁ πηλός τῷ κεραμεῖ· τί ποιεῖς, ὅτι οὐκ ἐργάζῃ οὐδέ ἔχεις χεῖρας;»(Ἡσ 45, 9).

Διαβάζουμε στόν Ἡσαΐα: «Καί νῦν, Κύριε, πατήρ ἡμῶν σύ, ἡμεῖς δέ πηλός, ἔργα τῶν χειρῶν σου πάντες»(Ἡσ 64, 8).

Ἐξάλλου ὁ ἴδιος ὁ Κύριος διδάσκει: «Ἦ σύ λαβών γῆν πηλόν ἔπλασας ζῷον καί λαλητόν αὐτόν [Προσοχή! Δέν λέει: αὐτό δηλ. ζῶο] ἔθου ἐπί γῆς;»(Ἰώβ 38, 14· βλ. καί: ΝΚ, 274).

Μέ τό ἴδιο πνεῦμα συνεχίζει ὁ Ἐλιούς: «Τελευτήσει πᾶσα σάρξ ὁμοθυμαδόν, πᾶς δέ βροτός εἰς γῆν ἀπελεύσεται, ὅθεν καί ἐπλάσθη»(Ἰώβ 34, 15).

Ἀναφέρει καί ὁ Ἰώβ: «Μνήσθητι ὅτι πηλόν με ἔπλασας, εἰς δέ γῆν με πάλιν ἀποστρέφεις»(Ἰώβ 10, 9).

Ἀκόμα: «Ἀποβήσεται δέ ὑμῶν τό γαυρίαμα ἴσα σποδῷ (: ἡ καύχησι ἰσοδύναμη μέ τή στάκτη), τό δέ σῶμα πήλινον»(Ἰώβ 13, 12).

Καί ἡ «ἐξελιγμένη» (σέ σχέσι μέ τήν Παλαιά) Καινή Διαθήκη λέει ἀπό χοός, ὅπου χοῦς=χῶμα: «Καί ἄλλο ἔπεσεν ἐπί τό πετρῶδες, ὅπου οὐκ εἶχε γῆν πολλήν, καί εὐθέως ἐξανέτειλε διά τό μή ἔχειν βάθος γῆς… καί ἄλλο ἔπεσεν εἰς τήν γῆν τήν καλήν καί ἐδίδου καρπόν ἀναβαίνοντα καί αὐξάνοντα, καί ἔφερεν ἐν τριάκοντα καί ἐν ἑξήκοντα καί ἐν ἑκατόν… καί οὗτοί εἰσιν οἱ ἐπί τήν γῆν τήν καλήν σπαρέντες, οἵτινες ἀκούουσι τόν λόγον καί Continue reading “ΕΚ ΧΟΟΣ – Από το αντιεξελικτικό βιβλίο ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΕΤΩ ΤΗ ΒΙΒΛΟ του Αρχιμ. Ιωάννου Κωστώφ, Φυσικού & Θεολόγου”

Video – Russia: When Technology glorifies God

http://faithbookorthodoxy.wordpress.com

FAITHBOOK – ORTHODOXY

Russia: When Technology glorifies God

Ερώτηση: Αφού ο κατακλυσμός του Νώε ήταν παγκόσμιος, πώς πήγαν οι άνθρωποι στην Αμερική και πώς πώς βρέθηκαν τα καγκουρό μόνο στην Αυστραλία;

http://australiaofmyheart.blogspot.com

AUSTRALIA OF MY HEART

Ερώτηση: Αφού ο κατακλυσμός του Νώε ήταν παγκόσμιος, πώς πήγαν οι άνθρωποι στην Αμερική και πώς πώς βρέθηκαν τα καγκουρό μόνο στην Αυστραλία;

Απάντηση:

Η απάντηση είναι απλή. Με τα πόδια. Αν δούμε τον παγκόσμιο χάρτη της Γης εύκολα καταλαβαίνουμε ότι κάποτε οι ήπειροι της Γης ήταν ενωμένες και σιγά σιγά απομακρύνθηκαν. Επίσης τα καγκουρό στην κιβωτό ήταν μόνο δύο, ένα αρσενικό κι ένα θυληκό. Αυτά τα δύο καγκουρό πήγαν στην περιοχή της Αυστραλίας και γέννησαν κι άλλα καγκουρό. Η Αυστραλία είναι σχεδόν όσο η Ευρώπη σε μέγεθος.

http://gkiouzelis.blogspot.com

Άβελ-Τάσος Γκιουζέλης

Email: gkiouz.abel@gmail.com

Ρωτήστε οτιδήποτε επιθυμείτε στο email μου ή στην παρακάτω φόρμα επικοινωνίας: